Jednání rady města k projektu Průmyslová zóna Soběslav

V minulém týdnu se rada města sešla se zástupci společnosti Exprin Property, která v Soběslavi připravuje rozvoj průmyslové zóny u dálnice D3 (dále jen „projektu“). Za společnost Exprin se jednání zúčastnil p. Prokop, p. Zubatý a Mgr. Hulínský.

Rada města si provedla analýzu projektu a v návaznosti na závěr zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje (včetně došlých připomínek a předané petice) rozhodla o zadání nezávislých odborných posudků v důležitých oblastech. Jedná se o posouzení dopravního řešení a případného návrhu napojení části projektu na dálniční přivaděč tak, aby byla minimalizována doprava zatěžující komunikaci mezi Soběslaví a Chlebovem a dále posouzení krajinného rázu, které by řešilo výšku a začlenění hal do terénu a likvidace dešťových vod z areálu včetně variantního řešení jejich odvedení. Zároveň rada města projednala se zástupci společnosti Exprin časový harmonogram dalšího postupu s tím, že společnost počká na zhotovení uvedených posudků a následně bude projekt upraven a uskuteční se veřejná prezentace. Teprve poté by byla upravená dokumentace včetně chodníku a cyklostezky podána na Krajský úřad Jihočeského kraje k zahájení procesu EIA. Obě strany se zároveň domluvily na schůzce s projektanty stávající dokumentace k vysvětlení  parametrů, které vzbudily v minulém období mezi veřejností velké emoce. Jsou jimi především hustota navržené dopravy, počet případných zaměstnanců, počet, velikost a umístění hal a nakládání se srážkovými vodami. O výsledku tohoto jednání budeme následně informovat.

Na příštím jednání rady města 21. 7. se také uskuteční schůzka s petičním výborem.

Ing. Jindřich Bláha – starosta města

  •  
    Previous Post

    Schůzka členů petičního výboru PZ a zástupců investora

  •  
    Next Post

    Aktuální vývoj v projednání a přípravě projektu k 13.10.2020