Úvod

  • Primárním zájmem investora bylo scelení celého rozsáhlého území, s následným získáním pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu komerčních nemovitostí, s využitím horní hranice všech limitů dané lokality. Před zahájením projekční činnosti a samotného výkupu pozemků, jsme podrobně zmapovali možnosti a limity výstavby komerčních a průmyslových hal. Byla nám poskytnuta souhlasná územně plánovací informace, v místě byla zjištěna dostatečná kapacita inženýrských sítí s možností jejich napojení „v dosahu“ , podstatným bodem se stalo potvrzení dopravního napojení přímo z dálnice bez zásadního vlivu na dopravu ve městě, záměru byla předběžně vyslovena podpora Města. Všechny tyto faktory zásadně ovlivňují rozhodnutí investora, zda-li do území investičně vstoupit. V tomto případě jsou veškeré ukazatele pozitivní a proto došlo k vykoupení a scelení průmyslové zóny s celkovou plochou přesahující 200 000 m². 
  • Investor je, po získání patřičných povolení, připraven k výstavbě komerčních prostor v tak zvané variantě „na klíč“, kdy dále zůstane vlastníkem a prostory bude pronajímat. Nebo k prodeji jednotlivých územních celků, dle poptávky. Existuje i varianta prodeje celého projektu, ať již jako pozemku s povolením, nebo postaveného areálu. Nevylučujeme ani kombinaci výše uvedeného, to znamená část pozemků bude prodána jiným zájemcům, jiná část zůstane ve vlastnictví investora, dojde k výstavbě nájemních prostor, které budou Investorem následně dlouhodobě provozovány.
  • Domníváme se, že realizace celého záměru od vydání stavebního povolení, až po zahájení provozu jednotlivých prostor, bude probíhat v několika etapách a v časovém horizontu minimálně 5ti let.
  • Určit v současné době účel a způsob využití jednotlivých hal nelze. V první fázi musíme vědět, jaká výstavba nám bude umožněna. Podstatnou informací jsou velikosti jednotlivých hal a jejich výšky, vedlejší vyvolané náklady atd. Až poté můžeme navázat smluvní vztah s konečným nájemcem/uživatelem/výrobcem a zavázat se tak k plnění termínů a jiných smluvních závazků.  
SIT-koordinacni-situace

  • Investor majetkoprávně zcelil rozsáhlé území části průmyslové zóny, všemi objektivními aspekty předurčené k výstavbě velkého areálu. V části obce, kde je taková výstavba přípustná, v místě mezi dálnicí a železničním koridorem, kde je již v současné době výrobní a průmyslová oblast. Z našeho pohledu, pohledu Investora v podstatě ideální umístění záměru, kdy budoucí doprava a chod samotné průmyslové zóny pouze minimálně naruší provoz a zvyklosti ve městě. Investor nyní, zejména na základě výše uvedených skutečností, chce záměr naplnit na pozemcích v průmyslové zóně tomu určené a průmyslovou zónu realizovat.
  • K zamýšlené výstavbě máme k dispozici kladné vyjádření odboru územního plánování Města Soběslav, k dopravnímu řešení souhlasné stanovisko Policie, k intenzitě dopravy patřičné posudky, další posudky ke všem ostatní posuzovaným faktorům odborné studie
  • Nyní se nacházíme teprve ve fázi posouzení vlivu stavby na životní prostředí tzv. řízení EIA, až následně a na základě výsledků které přinese toto zjišťovací řízení, bude probíhat územní řízení o umístění stavby.  Je to standardní postup opírající se o platné zákony.
  • Při přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí jsme připraveni implementovat připomínky města a veřejnosti v maximální možné míře. Spolupráci s městem Soběslav vnímáme jako nevyhnutelnou a bez vzájemné spolupráce nemá projekt šanci na úspěch.
  • Město Soběslav je přímým účastníkem všech řízení souvisejících s povolovacím procesem a má jednoznačnou pozici vyjádřit svůj (ne)souhlas prostřednictví závazných stanovisek jednotlivých městských odborů. Investor taková vyjádření musí respektovat, nelze postupovat jinak.
  • Jsme a budeme otevřeni k informování veřejnosti o vývoji projektu.